بیانیه اتحادیه استقلالگرایان آذربایجان جنوبی در رابطه با بازداشتهای گردهمایی قلعه بابک

ملت شریف، آگاه و مبارز آزربایجان جنوبی !
همایش سالیانه قلعه بابک و دستگیریهای گسترده فعالان ملی صرف ا به قصد شرکت در مراسم یادبود اسطوره
مقاومت آزربایجان ! بار دیگر ماهیت راسیستی رژیم و اپوزیسیون رنگارنگش را به بهترین شکل نمایان ساخت.
و نشان داد که تضاد ما با آنها تضادی آشتی ناپذیرمیباشد. چرا که خواست ما نفی ماهیت وجودی آنهاست .
آنهائی که خواستهای ملی ما را در تاریکخانه ذهنهای بیمار جناحهای ارتجاعی – راسیستی رژیم و یا در بده
بستانهای بین المللی و عملگی قدرتهای جهانی و سازش با وابستگان عملی و فکری جنایتکاران سابق و یا
توتالیترها جستجو میکنند، در آینده ای نه چندان دور، پاسخگوی حرکات نسنجیده و تحلیلهای غلطشان خواهند
بود .
دستگیریهای گسترده فعالان باردیگر نشان داد که تنها راه رهائی آزربایجان جنوبی اتحاد حول محور استقلالیت
آن و همکاری با جریانات و احزابی از ملل غیر فارسی است که نه به تمامیت ارضی آریائی ! بلکه به حق
مقدس استقلال ملی خویش اعتقاد نظری و عملی دارند میباشد .
دور نیست که با اتحاد و همبستگی ملل تحت ستم و مقاومت قهرمانانه شما، رژیم اشغالگر و نیروهای
سرکوبگرش برای همیشه محبور به ترک سرزمینمان گردند .
بی تردید در صورت عدم آزادی بی قید و شرط تمامی فعالان ملی آزربایجان جنوبی ، رژیم و حامیانش مجبور
به پرداحت بهای سنگینی حواهند بود .
زنده باد مبارزه رهایی بخش آزربایجان جنوبی
زنده باد مقاومت قهرمانانه فرزندان برومند آزربایجان جنوبی در زندانهای راسیسم غالب