بیانیه اتحادیه استقلالگرایان آذربایجان جنوبی در رابطه با بازداشتهای گردهمایی قلعه بابک

ملت شریف، آگاه و مبارز آزربایجان جنوبی !
همایش سالیانه قلعه بابک و دستگیریهای گسترده فعالان ملی صرف ا به قصد شرکت در مراسم یادبود اسطوره
مقاومت آزربایجان ! بار دیگر ماهیت راسیستی رژیم و اپوزیسیون رنگارنگش را به بهترین شکل نمایان ساخت.
و نشان داد که تضاد ما با آنها تضادی آشتی ناپذیرمیباشد. چرا که خواست ما نفی ماهیت وجودی آنهاست .
آنهائی که خواستهای ملی ما را در تاریکخانه ذهنهای بیمار جناحهای ارتجاعی – راسیستی رژیم و یا در بده
بستانهای بین المللی و عملگی قدرتهای جهانی و سازش با وابستگان عملی و فکری جنایتکاران سابق و یا
توتالیترها جستجو میکنند، در آینده ای نه چندان دور، پاسخگوی حرکات نسنجیده و تحلیلهای غلطشان خواهند
بود .
دستگیریهای گسترده فعالان باردیگر نشان داد که تنها راه رهائی آزربایجان جنوبی اتحاد حول محور استقلالیت
آن و همکاری با جریانات و احزابی از ملل غیر فارسی است که نه به تمامیت ارضی آریائی ! بلکه به حق
مقدس استقلال ملی خویش اعتقاد نظری و عملی دارند میباشد .
دور نیست که با اتحاد و همبستگی ملل تحت ستم و مقاومت قهرمانانه شما، رژیم اشغالگر و نیروهای
سرکوبگرش برای همیشه محبور به ترک سرزمینمان گردند .
بی تردید در صورت عدم آزادی بی قید و شرط تمامی فعالان ملی آزربایجان جنوبی ، رژیم و حامیانش مجبور
به پرداحت بهای سنگینی حواهند بود .
زنده باد مبارزه رهایی بخش آزربایجان جنوبی
زنده باد مقاومت قهرمانانه فرزندان برومند آزربایجان جنوبی در زندانهای راسیسم غالب

Your email will not be published. Name and Email fields are required