رژیم اشغالگر فارس با ایجاد تفرقه در جنبش ملی، با هدف دور کردن آن از اهداف اصلی و تبدیل آن به نهضتی بدون ایدئولوژی و تحت کنترل خود تلاش می کند. رژیم فارس- ایران برای این منظور با هزاران بازی سیاسی و فتنه انگیزی حتی…